home

 

NEW TITLE

updated:   2015-03-09
Book
No.
Cover
(Click to Enlarge)
Title Download
English
EN371 Empty Cloud(虛雲老和尚自傳)
3 MB
France
FR012 Maha Satipatthana Suttam 大念住經
5 MB
FR014 Meditation Vipassana 內觀靜坐
3 MB
FR015 Les Quatre Etats Sublimes (The Four Sublime States) 四無量心
2 MB
FR020 Introduction A La Meditation Bouddhique (Introduction Of Buddhist Meditation),
Meditation Sur La Respiration (Meditation In Breathing)
(佛教靜坐簡介、觀呼吸靜坐法, 二種合刊)

3 MB
Hindi & Pali
IIT01 法句經 (印度Hindi、Kinnauri 文、藏文對照)
22 MB
Sinhala
SR027 What The Buddha Taught 佛陀的啟示
8 MB
SR031 Buddhist Mind Meditation
6 MB
SR034 How To Practice Vipassana Meditation
10 MB
SR036 How To Live Without Fear And Worry
10 MB
SR038 Human Life And Problems
6 MB
SR054 Itivuttaka Pali Of Khuddaka Nikaya的解釋
95 MB
Thai
TH002 What The Buddha Taught 佛陀的啟示 (泰文)
7 MB
Tibetan
TI1025 (竹巴噶舉):具德吉祥竹巴噶舉傳承灌頂儀軌•妙欲滿願寶庫
第一冊

30 MB
TI1026 第二冊
24 MB
TI1027 第三冊
24 MB
TI1028 第四冊
23 MB
TI1029 第五冊
23 MB
TI1030 第六冊
22 MB
TI1064 《大圓滿.持明命修》
三根本與諸眷屬之儀軌

14 MB
TI1065 《大圓滿.持明命修》
錫金聖地之香供與祀奉文類

7 MB
TI1066 《大圓滿.持明命修.光明心髓》輯錄. 五十一根本法類 (嗡函)
32 MB
TI1067 《大圓滿.持明命修》
珍貴具階後法、無階後法共二種 (啊函)

23 MB
TI1068 《大圓滿.持明命修》
深法根本與後法延伸之後釋文 (吽函)

35 MB
TI1069 《大圓滿.持明命修》
光明金剛藏雲頓然歌.方便法庫寶函 (欸函)

38 MB
TI1070 《大圓滿.持明命修》
光明金剛藏雲頓然歌.妙慧法庫寶函 (旺函)

36 MB
TI1071 大圓滿龍欽心髓唸誦儀軌
18 MB
TI1072 法輪漫談-白蓮密意莊嚴能遍所遍心之隨筆
2 MB
TI1078 法主佛說大寶典中律經部
45 MB
Tibetan / Chinese
TC009 喻法論 (藏文中文對照•中文略釋)
2 MB
Vietnamese
VI216 Kinh Nhat Tung日常課誦經本
1 MB
VI220 地藏菩薩本願經(重排版,內容與VI217相同)
2 MB
VI221 禪定與生活
2 MB
 
   
®2000 - 2014 The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

New Title
English
Bengali
Burmese
Cambodian
France
Hindi & Pali
Indonesia
Italian
Mongolia
Sinhala
Spanish
Thai
Tibetan
Vietnamese
Others