home

 

Vietnamese Version

Book
No.
Cover
(Click to Enlarge)
Title Author School Download
VI209 VI209 淨土三經 --
VI210 VI210 地藏經 --
VI211 VI211 佛說阿彌陀經講述 --
VI212 VI212 準提陀羅尼行持的方法 --
VI010 VI010 在家佛弟子的責任 --
5 MB
VI040 VI040 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 - 1
4 MB
VI061 VI061 萬佛名經 KINH VAN PHAT - 1
101 MB
VI063 VI063 KHUYEN PHAT TAM BO DE (勸發菩提心文講記) - 1
4 MB
VI073 VI073 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 - 1
1 MB
VI075 VI075 越南文:傾聽恆河的歌唱 --
13 MB
VI076 VI076 癌細胞變成快樂佛細胞 - 1
7 MB
VI078 VI078 中峰三時繫念法事全集 --
34 MB
VI079 VI079 大乘妙法蓮華經,無量義經,法華綱要 --
20 MB
VI080 VI080 大乘無量壽經簡註易解
11 MB
VI081 VI081 雪廬老人淨土選集 - 1
40 MB
VI085 VI085 佛法百問(第一冊) --
13 MB
VI086 VI086 出家的功德 --
5 MB
VI087 VI087 早課 --
10 MB
VI088 VI088 佛陀畫傳 --
13 MB
VI089 VI089 探討因果 -- 1
12 MB
VI090 VI090 浴佛功德經-KHOA LE PHAT DAN - KINH CONG DUC TAM PHAT -- 1
10 MB
VI094 VI094 人生難得佛法難聞,到寺院是求福報?還是學佛法?,罪福業報,佛法建造世間 合刊 -- 1
7 MB
VI095 VI095 Chu Giai Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh Tinh Binh Dang Giac Kinh
(佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經解)
Chu giai: Kim Cang thua tam-muoi-da gioi de tu Hoang Niem To
( 金剛乘三昧耶戒弟子 黃念祖 敬解)
Mahayana VI095a

6 MB
VI095b

6 MB
VI097 VI097 佛學弘法教材 (第一冊)
22 MB
VI098 VI098 佛學弘法教材(第二冊)上集
34 MB
VI099 VI099 佛學弘法教材(第二冊)下集
38 MB
VI100 VI100 佛學弘法教材(第三冊)
36 MB
VI105
~ VI108
VI105 大方廣佛華嚴經淺釋:第 5 ~ 8 冊
Vol.5  Vol.6  Vol.7  Vol.8

Vol.5~8
7 MB
VI109
~ VI114
VI109 大方廣佛華嚴經淺釋:第 9 ~ 14 冊
Vol.9VI109  Vol.10VI110  Vol.11VI111  Vol.12VI112  Vol.13VI113  Vol.14VI114

Vol.9~14
11 MB
VI151 VI151 臨終注意事項 --
1 MB
VI152 VI152 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 --
1 MB
VI153 VI153 發起菩薩殊勝志樂經講記 --
4 MB
VI154 VI154 大勢至菩薩念佛圓通章講錄 --
5 MB
VI156 VI156 阿彌陀經、普門品 -- 1
3 MB
VI159 VI159 醫治嗔恨心 --
14 MB
VI160 VI160 助念生西須知,人生最大的一件事 - 1
3.7 MB
VI161 VI161 地藏王菩薩靈驗事跡(第一冊) --
1 MB
VI162 VI161 地藏王菩薩靈驗事跡(第二冊) --
2 MB
VI163 VI161 地藏王菩薩靈驗事跡(第三冊) --
4 MB
VI164 VI164 中峰三時繫念法事全集
3 MB
VI165 VI165 淨宗共修課本
1 MB
VI166 VI166 念佛波羅蜜
1 MB
VI167 VI167 中峰三時繫念法事全集講記(卷上) - 1
9 MB
VI168 VI167 中峰三時繫念法事全集講記(卷下) - 1
9 MB
VI169 VI169 地藏菩薩本願經講記(卷上) - 1
9 MB
VI170 VI169 地藏菩薩本願經講記(卷下) - 1
9 MB
VI172 VI172 印光法師文鈔續編(上、下冊) -- VI172a VI172b
VI173 VI173 印光法師文鈔三編(卷1~卷2) -- VI173a
5 MB
VI173b
5 MB
VI174 VI174 (卷3~卷4) -- VI174a
5 MB
VI174b
5 MB
VI175 VI175 印光法師嘉言錄 --
6 MB
VI176 VI176 印光法師嘉言錄續編, 印光法師文鈔菁華錄 -- VI176a
4 MB
VI176b
4 MB
VI179 VI179 佛說大乘無量壽經 (會集本)
3 MB
VI180 VI180 上海護國息災法語 - 1
0.6 MB
VI183 VI183 HOA GIAI LONG OAN HAN SAU NANG(化解怨恨) - 1
1 MB
VI184 VI184 修習三時繫念法事的功德(CONG DUC TU TAP TAM THOI HE NIEM PHAP SU) - 1
0.9 MB
VI185 VI185 什麼是佛教(PHAT GIAO LA GI) - 1
9 MB
VI186 VI186 中峰三時繫念法事全集 - 1
4 MB
VI187 VI187 PHAT THUYET A DI DA KINH YEU GIAI GIAIG KY (彌陀要解講記) --
6 MB
VI188 VI188 QUAN THE AM BO TAT PHO MON PHAM GIANG LUC & QUAN THE AM BO TAT BON TICH CAM UNG TUNG , HOP SAN (普門品講錄 觀音菩薩本跡感應頌 合刊) --
11 MB
VI190 VI190 PHAP SU VIEN NHAN NGUYEN MINH TIEN hieu dinh CONG DUC PHONG SINH (放生功德) --
430 KB
VI192 VI192 越文:淨空老和尚開示(第一冊) - 1
4 MB
VI193 VI193 普賢菩薩十大願王 - 1
1.5 MB
VI194 VI194 弟子規 - 1
1.4 MB
VI195 VI195 臨終助念規則與法語開示 - 1
1.4 MB
VI196 VI196 越南文:阿彌陀經合解 (寶光寺 如來弟子合譯) --
31 MB
VI199 VI199 改造命運心想事成-了凡四訓 --
6 MB
VI200 VI200 四分律比丘尼戒本略記 --
4 MB
VI203 VI203 Kinh Dieu Phap Lien Hoa (妙法蓮華經) --
3 MB
VI204 VI204 看破是真智慧 --
6 MB
VI206 VI206 福慧集(二)   --
2 MB
VI208 VI208 禪門日誦   --
2 MB
VI301 VI301 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷一)   --
2 MB
VI302 VI302 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷二)   --
2 MB
VI303 VI303 阿彌陀經疏鈔演義 講記(卷三)   --
2 MB
Vietnamese / Chinese
VC003 VC003 Phat Thuyet Dai Thua Vo Luong Tho Trang Nghiem Thanh Tinh Binh Dang Giac Kinh
(Buddha Spoke the Amitabha Sutra)
(無量壽經)
Bo tat gioi de tu Van Thanh Ha Lien Cu hoi tap va kinh chia thanh chuong muc Mahayana
2.3 MB
English / Vietnamese
EV005 EV005 Good Question, Good Answer
4 MB
EV006 EV006 淨空和尚法語
56 MB
Chinese / English / Vietnamese
CEV06 CEV06 佛說阿彌陀經
(中英越文對照)

1 MB
CEV01 CEV01 Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen Kinh
(Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva)
(地藏經)
Tang Dynasty Tripitaka Master Siksananda of Khotan Mahayana
1.2 MB
CEV02 CEV02 Phat Thuyet A Di Da Kinh
(Buddha Spoke the Amitabha Sutra)
(阿彌陀經)
Tam Tang Phap Su Cuu Ma La Thap kinh dich Mahayana
0.8 MB
CEV04 CEV04 弟子規-幸福人生指歸 (中英越文對照) -- --
576 MB
 
   
®2000 - 2014 The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

New Title
Bengali
Burmese
Cambodian
English
Hindi & Pali
Indonesia
Italian
Mongolia
Sinhala
Spanish
Thai
Tibetan
Vietnamese
Others